què és re(acció) ressò?

re(ACCIÓ) RESSÒ és un projecte de recerca i acció per a la regeneració urbana, social i energètica a escala de barri des de l’acció col·lectiva i l’empoderament ciutadà. 

Proposa models alternatius d’habitabilitat, convivència i governança, per la millora del metabolisme urbà del barri i la conscienciació envers l’ús eficient de recursos, a través de la plataforma RESSÒ Sant Muç, com a espai col·lectiu catalitzador d’aquest procés autogestionat per a la regeneració a escala de barri.

qui som?

re(ACCIÓ) RESSÒ és una associació de joves arquitectes i estudiants d’arquitectura, antics membres de l’equip RESSÒ SDE, que té com a objectiu desenvolupar aquest projecte a partir del cas pilot del barri de Sant Muç, amb la col·laboració d’altres agents implicats.

d'on ve?

El projecte RESSÒ neix, dins del marc acadèmic de l’ETSAV, com a resposta a l’edició 2014 del concurs internacional Solar Decathlon Europe, celebrada a Versailles.

La proposta de l’equip RESSÒ s’emmarca en el context d’emergència econòmica, social i ecològica que planteja l’actual model de creixement. Un model urbà que ha produït un parc d’habitatges ineficient, sobredimensionat, basat en el règim de propietat, a on s’agreugen les dificultats d’accés a l’habitatge i els casos de llars amb pobresa energètica.

RESSÒ proposa la rehabilitació com l’eina clau per fer front a les problemàtiques que planteja aquest context, i afrontar els objectius de reducció d’emissions proposats per la Unió Europea en aquesta matèria.

Aquesta regeneració a diferents escales s’ha d’impulsar des d’una actitud proactiva i cooperativa per part dels usuaris, que han de ser el focus i el motor d’aquesta transformació cap a models urbans més sostenibles.

què és RESSÒ?

L’estratègia RESSÒ planteja la construcció d’un espai col·lectiu com a catalitzador d’un procés autogestionat per la regeneració urbana, social i energètica a escala barri i es va dissenyar amb l’objectiu de ser reconstruït, una vegada finalitzada la competició SDE, en el context del barri de Sant Muç.

El prototip RESSÒ és una infraestructura autosuficient que  ofereix confort gratuït i dóna resposta  a les necessitats domèstiques i socials mitjançant la col·lectivització. 

El disseny de l’espaipossibilita la màxima funcionalitat, la seva autoconstrucció i la possibilitat de reconfiguració en funció dels requeriments, mitjançant un sistema constructiu prefabricat, modular i en sec. La indeterminació de l’espai afavoreix la multiplicitat d’usos, i la seva apropiació segons les necessitats dels usuaris.

a on?

El re(acció) ressò es concreta en un context residencial de baixa densitat, amb la necessitat d’afrontar el repte de les problemàtiques derivades de la dispersió urbana. 

Les Valls de Sant Muç és la urbanització més extensa de Rubí, amb 240 hectàrees i 1.200 parcel·les, exclusivament residencials.  Està situada l’oest del nucli urbà a 5 Km del centre, entre el camí d’Ullastrell i els torrents de Can Xercavins i Can Ramoneda i va néixer de forma espontània a partir dels anys 60. 

Durant segles, els antics terrenys de Can Bosch van ser una finca de producció agrícola de vinya, blat, ordi i civada. A la part sud de la finca es situa l’ermita de Sant Muç (1.307), reconstruïda al s.XVII, i al costat la masoveria, de 1850. A mitjans dels anys 50 el territori estava ocupat per no més de 20 masos, fins que les terrenys es van començar a dividir il·legalment i a vendre’n les parcel·les. A partir dels anys 60, van començar a aparèixer espontàniament petites construccions de suport a als horts, que poc a poc es van anar convertint en habitatges improvisats de 2º residència. 

A finals dels 70, el procés d’autoconstrucció estava ja força avançat i consolidat. i al 1997 es va aprovar el Pla Especial del sector V les valls de Sant Muç, per regular, ordenar i legalitzar el sector de Sant Muç, aplicant els estàndards del planejament a la realitat de Sant Muç. Davant les demandes d’alguns veïns, el 2001 comencen les obres d’urbanització del barri.

L’absència de planejament en el moment de divisió de les parcel·les, i la inadequada urbanització posterior dels anys 2000 es fan evidents en les deficiències estructurals del barri. La manca d’un transport públic suficient, d’equipaments, espais públics i de trobada i serveis, genera una alta dependència del vehicle privat. Per altra banda, la ineficiència dels habitatges construïts encareixen l’accés a l’habitatge i el model urbà del barri.  

què és RESSÒ Sant Muç?

La dinamització de la plataforma RESSÒ Sant Muç, activa des de finals de 2016, és l’eina per promoure i vehicular la participació i l’empoderament dels veïns per ser part activa en la definició de problemàtiques del barri, la recerca d’oportunitats de millora i l’execució de les actuacions pertinents. Aquesta plataformas’ha batejat posteriorment com a Centre d’Energia, (CEB) del Barri de Sant Muç

Aquesta plataforma espai es basarà en tres eixos estratègics: 

COL·LECTIVITZACIÓ: s’ofereix un espai de trobada al barri a on poder compartir activitats, serveis i recursos incentivant una xarxa de suport mutu entre veïnes. L’ús col·lectiu d’aquest espai  vol fomentar la cohesió social,  els llaços comunitaris entre veïns i  l’estalvi col·lectiu de recursos.

CONSCIENCIACIÓ i APRENENTATGE MUTU: és una plataforma d’intercanvi entre veïnes, universitat i ajuntament. Un espai d’aprenentatge mutu, a on implicar-se conscientment en la realitat del barri i les necessitats dels seus habitants a partir de l’autogestió col·lectiva dels recursos del barri.

ACCIÓ COOPERATIVA: RESSÒ ofereix també un espai de treball i d’experimentació des d’on proposar possibles oportunitats de millora i des d’on consensuar i dinamitzar les accions proposades en els diferents àmbits de treball.

què fem?

re(ACCIÓ) RESSÒ és un projecte que combina la recerca amb la intervenció real sobre el context estudiat, i que incorpora la quotidianitat de les persones que hi viuen a través de metodologies participatives per a la implementació de les estratègies d’actuació.

re(ACCIÓ) RESSÒ proposa, una metodologia d’anàlisi i intervenció participativa per la regeneració urbana de barris de baixa densitat, en termes mediambientals, econòmics i socials en base a quatre àmbits d’estudi principals: Habitatge, Mobilitat, Recursos i Residus, i Socioeconòmic.

per què?

re(ACCIÓ) RESSÒ té com objectiu principal la creació del marc i  les eines necessàries que permetin la implicació activa de les veïnes de Sant Muç.

Aquesta recerca-acció planteja l’actualització de les polítiques de regeneració urbana prioritzant qüestions ambientals i iniciatives de participació ciutadana, en el context de la baixa densitat. 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA cap a models més SOSTENIBLES i la REDUCCIÓ del COST del MODEL URBÀ

una MILLORA de la COHESIÓ

una XARXA d’AJUDA MÚTUA

EMPODERAMENT ciutadà

una xarxa d’ ECONOMIA LOCAL 

millora del METABOLISME URBÀ

com?

Per tal d’avaluar el potencial d’autoregeneració en teixits de baixa densitat basats en l’acció cooperativa, es proposa una metodologia participativa basada en el cicle DIAGNOSI/ACCIÓ/AVALUACIÓ articulada des de la plataforma RESSÒ Sant Muç i a partir dels seus tres eixos estratègics (col·lectivització,conscienciació i acció).

Es delimiten quatre àmbits principals d’estudi (habitatge, mobilitat, recursos i residus, socioeconòmic), a partir dels quals s’estructuren i interelacionen diferents subàmbits.

Des de la fase de diagnosi, s’estableixen els indicadors necessaris, estructurats en tres categories (mediambiental, econòmic i social) que permetran quantificar cada problemàtica concreta, i posteriorment, avaluar les accions de millora proposades.

 

amb qui?

L’associació re(ACCIÓ) RESSÒ col·labora amb altres agents implicats per tal de dur a terme el projecte. Cal que el projecte sigui interdisciplinari i que tots els agents que formen part directa del projecte es vegin reflectits en el procés. Per ara, el projecte es basa en les relacions entre la Universitat, els veïns i l’Ajuntament.

El nostre objectiu és ampliar les relacions amb altres branques de diferents especialitzacions, àmbits (públics i privats) i que desenvolupin diferents funcions per tal de poder portar més lluny el projecte. En un futur proper, esperem ampliar aquesta xarxa de relacions amb projectes d’investigació d’altres universitats (UAB), empreses que ens ajudin amb el finançament, entitats que formin part del barri i altres àrees de l’Ajuntament interessades en els beneficis que pot aportar el projecte.

què s'ha fet fins ara?

A l’abril del 2016 s’aconsegueix reconstruir el RESSÒ a Sant Muç a mans d’una part de l’equip d’estudiants que va participar en el RESSÒ Solar Decathlon Europe. 

La construcció de la plataforma RESSÒ Sant Muç dóna peu al començament al projecte de segona vida del prototip i de recerca per a l’estratègia de rehabilitació urbana. 

A partir d’aquí, s’han anat realitzant un seguit d’accions per tal d’iniciar i dinamitzar aquest procés.

 

jornades participatives per la definició del Ressò

El mes de setembre de 2016 es van dur a terme les jornades participatives per debatre i consensuar els futurs usos i el model de gestió de la plataforma RESSÒ Sant Muç. 

Les tres sessions realitzades van servir per establir les línies estratègiques de la plataforma (col·lectivització, conscienciació i acció), detectar les necessitats de les veïnes i el seu potencial, així com també les activitats imprescindibles a implementar a curt termini. 

També es va consensuar el seu funcionament, definint un model propi de gestió i una estructura organitzativa bàsica, oberta i flexible, que aposta per un model autogestionat i autosuficient, basat en els recursos disponibles al barri.

dinamització de les comissions de gestió ​

El mes de setembre de 2016 es van dur a terme les jornades participatives per debatre i consensuar els futurs usos i el model de gestió de la plataforma RESSÒ Sant Muç. 

Les tres sessions realitzades van servir per establir les línies estratègiques de la plataforma (col·lectivització, conscienciació i acció), detectar les necessitats de les veïnes i el seu potencial, així com també les activitats imprescindibles a implementar a curt termini. 

També es va consensuar el seu funcionament, definint un model propi de gestió i una estructura organitzativa bàsica, oberta i flexible, que aposta per un model autogestionat i autosuficient, basat en els recursos disponibles al barri.

taller de projectes PU(d) de l'ETSAV (1)

Coincidint amb l’obertura de la plataforma RESSÒ St Muç als veïns, s’ha iniciat una col·laboració amb el taller de projectes d’arquitectura PU(d) de l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès).

Aquesta col·laboració es planteja en dues edicions, coincidint amb el calendari acadèmic de la universitat. La primera edició, que s’ha desenvolupat des del Setembre de 2016 fins al Gener de 2017, tenia com a objectiu iniciar algunes de les línies estratègiques que marcava el projecte d’investigació per tal de començar a validar la seva viabilitat.

Les temàtiques que s’han iniciat són: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA dels habitatges, MOBILITAT, Gestió alternativa dels RESIDUS, Noves maners d’HABITAR, COHESIÓ i empoderament veïnal.

tallers per l'activació de l'Espai veïnal​

Un cop reconstruït el prototip, una de les prioritats va ser activar la comunitat de Sant Muç adequant l’espai veïnal al voltant del Ressò, treballant des de la GESTIÓ, la COMUNICACIÓ i l’ACCIÓ COL·LECTIVA. El mecanisme que vam utilitzar per assolir aquest objectiu va ser el TALLER PARTICIPATIU.

Aquests tallers consistien en un conjunt d’accions setmanals focalitzades a millorar la parcel·la del Ressò, que s’havien de dur a terme sempre amb la col·laboració dels veïns que vinguessin a la sessió.

Aquest inici va servir per coneixer-nos millor entre tots, i formar una comunitat activa i interessada en dur a terme aquest projecte. 

xerrades de CONSCIENCIACIÓ​

RESSÒ és un espai d’intercanvi i d’aprenentatge mutu on implicar-se conscientment en la realitat del barri i les necessitats dels seus habitants. 

 Aquest procés d’aprenentatge continu es dinamitza inicialment des de la universitat, i s’articula a partir de diferents formats: 

XERRADES per la sensibilització envers l’ús eficient de recursos, la introducció de criteris de sostenibilitat al barri i la relació entre hàbitat i salut.

DEBATS per la posta en comú de problemàtiques i necessitats del barri. 

TALLERS per promoure millores autogestionades a l’espai  RESSÒ, a l’habitatge i al barri, que redueixin la seva dependència energètica, alhora que n’incrementa el confort i l’habitabilitat.

exposició i valoració participativa dels projectes de millora del barri​

Com a final de la col·laboració amb el primer taller de projectes d’arquitectura PU(d) de l’ETSAV, es celebra una exposició dels projectes per als veïns.

Aquesta jornada volia explicar els projectes treballats durant aquest primer quadrimestre als veïns, i saber la seva valoració i opinió sobre les diferents propostes, per tal d’escollir-ne una que es pogués fer real durant el pròxim quadrimestre. 

L’acte va estar acompanyat d’una calçotada popular oberta a tothom i un café-debat amb els veïns.

taller de projectes PU(d) de l'ETSAV (2)

El taller PU(d) ha suposat passar de l’aula convencional al laboratori d’experimentació situat en primera línia, treballant a partir de l’acció prèvia i en contacte permanent amb la realitat en el desenvolupament de les propostes. Les dues edicions realitzades a Sant Muç s’emmarquen en la recerca de respostes a la problemàtica de les urbanitzacions, a partir d’accions reals com a casos pilot, centrades en l’explotació i el manteniment del parc d’habitatges construït, i utilitzant la plataforma RESSÒ com l’espai d’aprenentatge mutu necessari entre universitat i veïns.

La missió d’aquesta edició és l’execució real d’una de les propostes plantejades en l’edició anterior, escollida per consens entre universitat i veïns: el projecte de rehabilitació energètica rehA+. Les tres llars escollides com a casos pilot representen tres perfils diferents que caracteritzen la diversitat del barri. 

mapeig col·lectiu​

D’acord amb la nostra metodologia, és primordian generar una mirada i una reflexió col·lectiva sobre el barri  per tal de tenir un paper actiu en el procés, començar a organitzar-se i empoderar-se per millorar tot allò que es vol canviar.

Amb el nom de MAPEIG COL·LECTIU ens referim a la manifestació i posta en comú de les experiències quotidianes dels veïns sobre el territori. Mitjançant un suport gràfic es fan visibles els punts calents i les preocupacions sobre aquest, és possible identificar els responsables, reflexionar sobre la seva gestió i imaginar maneres de millorar la situació actual.

 Posant en comú totes les inquietuds i preocupacions, es poden teixir xarxes de solidaritat, afinitats i oportunitats d’actuació per aquesta transformació col·lectiva del barri.